HOME PAPIEREN DRAAGTASSEN

PLASTIC DRAAGTASSEN

OVERIGE WERKWIJZE CONTACT
 > Algemene Voorwaarden


Offertes
Alle offertes met bijbehorende prijzen zijn geheel vrijblijvend en dertig dagen geldig. Alle offertes kunnen binnen tien dagen door Allbags verpakkingen worden herroepen zonder enige opgave van reden.

Leveringen
Leveringen geschieden altijd franco huis van de opdrachtgever. Levertijden gaan pas in na ontvangst en goedkeuring van drukbescheiden. De door Allbags verpakkingen opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Vrachtkosten gemaakt voor speciale leveringen zoals express vracht e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Allbags verpakkingen is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door het gebruik van haar artikelen.

Eigendom
Goederen geleverd door Allbags verpakkingen blijven altijd haar eigendom, indien volledige betaling van haar vorderingen jegens koper uitblijft.

Toleranties
Allbags verpakkingen behoud zich het recht om 20% naar boven of beneden af te wijken ten aanzien van materiaal, dikte, afmetingen en aantallen. Geringe kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring of reclame van geleverde goederen.

Betalingen
Betaling dient binnen 14 dagen na facturering te geschieden. Bij gedeeltelijke levering mag Allbags verpakkingen ook gedeeltelijk factureren. Bij betaling binnen acht dagen wordt de koper 1% betalingskorting toegestaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 1,5% rente, per maand (vanaf tien dagen na facturering) in rekening gebracht, alsmede de eventuele incasso-en administratie kosten.

Annuleringskosten
Alle kosten gemaakt door Allbags verpakkingen zijn voor rekening van de koper bij annuleren van de gegeven order. Annuleren is alleen schriftelijk en aangetekend mogelijk, binnen acht dagen.

Reclame
Controle op de hoeveelheid en uiterlijke staat van de goederen geschiedt door de afnemer. Bij eventuele manco’s, moet binnen achtenveertig uur, schriftelijk een melding worden gemaakt bij Allbags verpakkingen. Andere reclames dienen binnen acht dagen schriftelijk ingediend te worden. Na deze periode van acht dagen behoudt Allbags verpakkingen zich het recht voor reclames niet meer in behandeling te nemen.

Stempels/Clichés
Bij nieuwe of gewijzigde opdrukken zal Allbags verpakkingen een drukproef overleggen of wordt deze door afnemer geleverd. Wordt hierop niet gereageerd, binnen acht dagen na dagtekening dan wordt de verzonden drukproef als akkoord bevonden. Allbags verpakkingen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de door afnemer zelf aangeleverde drukbescheiden. Alle prijzen zijn altijd exclusief drukvoorbereidingskosten. Stempels en clichés blijven eigendom van Allbags verpakkingen, mits door opdrachtgever zelf aangeleverd.
Overmacht
In geval van overmacht, werksluiting, brand, bedrijfsstorting etc. behoudt Allbags verpakkingen zich het recht om gedeeltelijk of geheel niet te leveren, dit zonder enige aansprakelijkheid jegens kopen te aanvaarden.

Draagwijdte leveringsvoorwaarden
Bij het opdracht geven voor een order erkent de opdrachtgever op de hoogte te zijn en gaat akkoord met bovenstaande leveringsvoorwaarden

menu footer allbags
mail link onder aan de pagina